Блог

Presentation Migration SmallНа 22 февруари 2018 г. ЦИОС представи пред медиите изследването си на тема „Миграцията в Европа – Голямото разминаване между гражданите и политиците“.

Изследването на Центъра не се занимава с миграцията в рамките на ЕС, а с миграционните потоци към европейските държави - тема, която породи много напрежение и създаде нови разделителни линии в Съюза, а и в Европа като цяло.

Актуалността на темата може да бъде обобщена в поне три основни причини:

Първата е Българското председателство на Съвета на ЕС, в рамките на което се очаква да се намери решение на кризата с бежанците и изход на спора, в който попаднаха държавите - членки. До края на юни се очаква да бъдат разгледани предложенията за промени в Дъблинските споразумения, а до края на март да бъдат активирани допълнителни сили и да се разгледат различните механизми за защита. Освен това, в своята най-активна фаза са и междуправителствените преговори по предложението на ООН за „Глобално споразумение по миграцията“, което трябва да бъде представено тази година пред Генералната асамблея на ООН.

Втората причина е, че дискусията в Европа по тази тема е в своя пиков момент.

На трето място, темата продължава да бъде едно от основните предизвикателства към политиката на ЕС и към сигурността на държавите. И това няма скоро да отшуми.

Резултатите от изследването показват, че миграцията към Европа от Азия, Африка и Близкия Изток има и много негативни страни и рискове, които най-общо могат да бъдат обобщени като:

Негативни страни:
• Няма съществен принос за икономиката
• Социално напрежение
• Културна и религиозна несъвместимост
• Липса на интеграция
• Подмяна на населението
• Престъпност и тероризъм

Рискове:
• Срив на социалните системи
• Политическа нестабилност
• Разединение в ЕС и НАТО
• Недоверие в държавните и международните институции и медиите
• Продължаване и/или засилване на миграцията
• Нестабилност в Европа и съседни региони

На базата на изследването, Центърът за изследване на отбраната и сигурността разработи свои предложения, отнасящи се до разработването на позицията на Република България по миграционната политика на ЕС.

Отхвърляне на сегашната политика на ЕС за управление на миграцията (миграционната криза) като неработеща и генерираща проблеми – както на настоящия етап, така и в бъдеще.

Квотната система се провали и Европейската комисия следва да предложи нова система и нови механизми за солидарност и оказване на помощ на/от страните.

 Има нужда от нова обща политика на ЕС за управление на миграцията и радикална реформа на системата за предоставяне на убежище и споразуменията от Дъблин, вкл.:

• Отхвърляне на приемането на нелегално влезли на територията на ЕС лица и третирането им в съответствие с националното законодателство.
• Единен за всички страни от ЕС статут при предоставяне на закрила/убежище.
• Единен за всички страни от ЕС отказ за предоставяне на закрила /убежище.
• Ускоряване на процедурите по постановяване на окончателен отказ за предоставяне на закрила/убежище.
• Разширяване на обхвата на екстрадираните лица (вкл. чрез отнемане на предоставеното убежище/закрила) и ускоряване на процедурите по екстрадиране извън територията на държавите от ЕС.
• Осигуряване на върховенството на закона над религиозни и културни норми и традиции.
• Рязко съкращаване на предоставяните на получилите закрила/убежище лица помощи, вкл. в социалната сфера, образованието и здравеопазването. Помощите да се оказват в съответствие с националните закони на съответните страни.
• Охрана на външните граници на Съюза по начин, който не позволява преминаването на нелегални мигранти. Преминаването на мигранти да става само през определените за това ГКПП при наличието на съответните документи.
• Оказване на значително по-съществена финансова, техническа и друга помощ от ЕС и неговите институции по охраната на външните граници на Съюза и твърдо противопоставяне на опитите за нелегалното им преминаване.
• Финансово подпомагане/осигуряване на създаването и поддържането на лагери за мигранти/бежанци извън територията на страните от ЕС и възможно най-близко до страните на произход и конфликти.

По-голяма прозрачност на процесите по управление на миграцията, криминалната престъпност сред мигрантите и свързаната с тях престъпност, социалното им осигуряване, реалният принос на имигрантите към икономиката на страната, понесените и очертаващи се загуби и други негативни ефекти.

По-широк, информиран и открит/честен дебат в обществото по проблемите на миграцията и формиране на политика на основата на преобладаващото мнение на гражданите и националните интереси.

Българската позиция да бъде твърдо отстоявана на ниво ЕС.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още