Обща информация
Национална сигурност Националната сигурност е динамична система, обхващаща всички сфери на живота. Върху нея влияят много фактори – демографски, социално–политически, икономически, културни и др. Единното формиране, планиране, осъществяване и контрол на политиката за национална сигурност на държавните институции и гражданите и техните организации е от решаващо значение.
Конкурентен анализ Успехът или провалът на една система - от държавата до отделна фирма, на отделен политик, зависи от познаването на възможностите на средата, в която съществува и функционира, на конкурентите и на точното прогнозиране на ситуациите - днес, утре и в дългосрочен план. Най-мощният инструмент на лидерите в това отношение е конкурентният анализ/разузнаване.
Международни отношения На съвременния етап международните отношения придобиха изключително всеобхватен и много комплексен характер. Те включват, все повече теми и въпроси, които са взаимно свързани и с влияещи си компоненти. Проблемите и политиките в гранични и взаимосвързани области са от изключителен интерес за нас и приоритетни за работата ни.
Тероризъм Тероризмът се превърна в един от най-острите проблеми в сферата на международните отношения, като представлява и сериозна заплаха за националната сигурност. Разработките на ЦИОС в сферата на тероризма и борбата с него осигуряват съществен принос при формулирането и практическото приложение на политиката на държавните институции и бизнеса.

В този голям и глобализиращ се свят, нищо не е достатъчно голямо или само глобално, когато говорим за сигурността – Ан. Найденов.

Това виждане в голяма степен и предопределя изключително широкият диапазон на работата на ЦИОС. От анализи на нормативни документи и политиките в сферата на националната сигурност до тероризмът, който от „тема“ на експертите все повече се превръща в „бич на ежедневието“ за повече и повече хора.

Имате въпроси или запитвания към нас?
Тел. + 359 888 359 146

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още