УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. Общи разпоредби

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между потребителите и Центъра за изследване на отбраната и сигурността, изписан по-нататък със съкращението ЦИОС, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, потребителите се съгласяват да бъдет обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват. В случай, че даден потребител, не е съгласен с всички условия по-долу, същият не следва да използва предоставеното на страницата съдържание.

Потребителите получават правото да използват на страницата единствено за лични/нетърговски цели.


II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което използва съдържанието на страницата.

„СЪДЪРЖАНИЕ", представлява цялата поместена от ЦИОС на страницата информация, до която потребителите имат достъп посредством уеб браузър и/или(друг софтуеър.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги от страна на Потребители чрез публикации, по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги от името на ЦИОС или с негови атрибути, като но не само символи, обозначения и др.


III. Авторски права и други, свързани с функционирането на сайта положения

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на страницата са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а използването им без изричното писмено съгласие на ЦИОС представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Допуска се използване на RSS емисии за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка /която и да е част от страницата на ЦИОС и могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от ЦИОС. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

3. Неоторизираният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.


IV. Конфиденциалност

ЦИОС се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством достъпа им до съдържанието на страницата и/или по всеки друг начин (напр. изпращане на електронна поща, телефонни обаждания и др.). Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация, включително, но не само статиите, а също и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


V. Ограничаване на отговорността

ЦИОС прави всичко възможно да поддържа на страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски, включително и по независещи от авторите на материалите причини. ЦИОС по никакъв начин не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на тази страница. Цялата информация на страницата се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЦИОС за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ЦИОС си запазва правото по променя съдържанието на поместена на страницата информация или да я спира от публикация без предварително и/или последващо уведомяване и обяснение за причините.

ЦИОС не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази страница.

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, ЦИОС се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към страницата на ЦИОС като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на ЦИОС представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство. Достъпът до тази страница е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към интернет, са за сметка на Потребителя.

ЦИОС притежава изключителните права върху дизайна, структурата и съдържанието на страницата като обект на авторското право. Никаква част от тази страница и поставеното на нея съдържане не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на ЦИОС.

ЦИОС си запазва правото да ограничава или забранява достъпа на лица до страницата посредством използваните от тях IP адреси. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или до части от или изцяло на поставена на нея информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. ЦИОС не носи по никакъв начин отговорност в случаи, че са засегнати трети страни и/или лица при ограничаване и/или забрана на достъпа до страницата посредством IP адрес.

ЦИОС не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящата страница съдържа препратки.

ЦИОС има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

ЦИОС си запазва правото да предоставя достъп до определени информационни ресурси при допълнителни неупоменати условия, включително, но не само платена регистрация, платен достъп и др. В при изисквана регистрация, в настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация.

ЦИОС си запазва правото да прецени, дали да предостави профил – сметка (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или други условия, изрично регламентиращи достъпа на потребителите до определен информационен ресурс.

ЦИОС си запазва правото да променя предоставянето на съдържание на страницата и ползването му от потребителите.

Потребителят се съгласява да не:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на ЦИОС;

г) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, „пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

ж) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугите на ЦИОС, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да ползват информационния ресурс на страницата;

з) да пречи за предоставяне на информацията или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани със страницата, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с ЦИОС;

и) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

й) да преследва или по друг начин да безпокои друг/и потребител/и;

к) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

VІІ. Други

ЦИОС има право да променя технологията и дизайна на страницата и поместената на нея информация без предварително известяване.

ЦИОС не гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

VIIІ. Промени

ЦИОС си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, а също и на други условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени страницага.

VІІІ. Настоящите Общи условия влизат в сила от 15 юли 2017г.


Последна актуализация на 14 юли 2017 година.

Забележка: При необходимост, като референтен ще бъде използван българският вариант на настоящите Условия.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още